Love for foreningen gældene fra den 12.3. 2014


  
Love for

 

       Pensionist og Efterlønsklubben Senior Sailors Danmark

 

FORMÅL:

 

Klubbens formål, er at samle alle pensionister og efterlønsmodtager der alle er eller har været medlem af Sømændenes Forbund,  til faglige, kulturelle og underholdende arrangementer.

Klubben må ikke foretage sig noget der strider mod 3F-Sømændenes Forbunds love.


På Generalforsamlingen 10.3.2016 blev vedtaget at vi også optager medlemmer af det gamle Søfyrbødernes Forbund.

 

§ 1.  BESTYRELSE.

 

1/   Klubben vælger en bestyrelse på 5 mand samt 2 bestyrelses suppleant. Alle vælges

      På generalforsamlingen.

 

2/   Alle valg gælder for 2 år.  Formand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

      Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal.

 

3/   Valgbar til bestyrelsen er kun de, som er  medlemmer af  
klubben 

4/   Bestyrelsen konstituerer sig selv vedrørende næstformand og sekretær.

 

§ 2.  KONTINGENT.

 

1/   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud for et år af gangen

som betales senes 1 marts. 

 

2/   Hvis et medlem, af en eller anden årsag skriftlig opsiger sit medlemskab, betales der for

      den tid, man har været medlem.

 

3/   Eventuelle tilskud fra 3F-Sømændenes Forbund eller andre indsættes på klubbens

      bankkonto.

 

4/   Klubben er forpligtiget til, ved eventuelle tilskud, hvis det forlanges at fremlægge klubbens

      regnskab.

 

§ 3.  GENERALFORSAMLING.

 

 

1/   Generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned, og skal skriftligt indkaldes med

      14. dages varsel.

 

2/   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt,

      eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret

      dagsorden.

 

3/   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

      senest 8. dage før den indvarslede årlige generalforsamling.

 

4/   Generalforsamlingen klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og afgøres

      ved almindeligt stemmeflertal, uanset mødeantal.

 

5/   Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indholde følgende punkter.

 

      1/  Valg af dirigent.
 
      2/  Godkendelse af generalforsamlingenes forretningsorden.

      3/  Bestyrelsens beretning ved formanden.

      4/  Regnskaber ved kassereren.

      5/  Fremlæggelse af forslag til aktiviteter.

      6/  Fastsættelse af kontingent.

      7/  Valg til bestyrelsen. Formand/kasserer, be3styrelsesmedlem(mer) og suplanter.

      8/  Valg af interne revisor og revisorsuppleant
9/ eventuelt

     

 

§ 4.  DAGLIG LEDELSE.

 

 1/   Klubbens daglig ledelse varetages af den valgte bestyrelse, der bemyndiget til i

       Fællesskab at disponerer over klubbens midler.

 

2/   Klubbens midler indsættes på en bankkonto fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning af kontanter ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Kontantbeholdningen må ikke overstige 500 kr.

 

§ 5. REGNSKAB.

 

1/   Kassereren skal føre nøje regnskab med klubbens midler. 

      Ingen af klubbens midler, må bruges til andre formål end klubben egne aktiviteter.

 

§ DIVERSE.

 

1/    Medlemmernes ægtefæller/samboende kan deltage i klubbens arrangementer mod fuld egenbetaling og på generalforsamlinger med taleret, men ikke stemmeret.

 

2/    Klubbens adresse er den valgte formands postadresse.

 

3/    Ved eventuel opløsning af klubben tilfalder klubbens midler 3F-Sømændenes Forbund.

 

Vedtaget på  generalforsamling den 12 marts 2014


 

Carolineren M/S Hanne Hansen 235.t dw Bygget 1959 i Marstal hos H.C. Christensens Stålskibsværft. Reder H.C.Hansen Marstal. Det kan man kalde vand på dækket.

Søvejsregler! hvad skulle vi med søvejsregler her på knippelsbro?

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

jan | Svar 15.07.2014 06.18

hvorfor ikke noget med signal flag. og hvad de betyder A som der er dykker ude
og hvad betyder papa og lidt signaler kan bruges invtioner standerflag

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.12 | 12:52

ja det var en hyggelig julefrokst og hyggelige dejlige fyrer at være sammen med.og ros til bestyrelsen

...
05.12 | 19:57

Dejlig julefrokost der blev afholdt 05-12 i Nyborg sammen med gamle kollegaer

...
24.11 | 19:54

Vi var en gjeng fra cafe internaationaal i Rotterdam
som var med å seile den in til Verolme etter lossing
i Europoort de fleste som var med fra gulfen fikk mønstre av ved ankomst.

...
23.11 | 08:07

Jeg var der i 1957

...
Du kan lide denne side