Glimt fra de gamle dage

Forbundsbogen opslået der er kun de sider man ser.

Jubiliæums forsider 40 år

Jubiliærums forside 50 år

Jubiliærums forside 60 år

Jubiliærums forside 75 år

Modtaget fra vores medlem Preben V Kjellerup en forbundsbog fra 1900.
Den er som i ser lidt større en en tænstikæske .

Formand 1967 - 1968.

Johannes Nielsen er 43 år, født den 25-06-1923 i Smerup på Stevns. Han blev indmeldt i forbundet første gang den 07-08-1938, udmeldte sig i april 1946, men overflyttede til os igen fra det Norske sømands forbund den 02-10-1948, hvorefter han har bevaret sit medlemskab hos os.
Johannes Nielsen virkede i en årrække som skibstillidsmand i oversøisk fart. på et bestyrelsesmøde afholdt den 14. juni 1960, blev Johannes Nielsen ud af fire ansøgere, udpeget til at virke som Sømændenes og Søfyrbødernes repræsentant i New York afd.
Her har nu virket i over seks år og har i den periode rygtet sit hverv på en fortræffelig måde.
Johannes Nielsen blev kaldt hjem til den 1. april og overtog formandsposten i Sømændenes Forbund som medlemmerne havde udset ham til.

Vor repræsentant i Kobe afdeling Svend K. Iversen, var af det japanske Sømands forbund inviteret med til J.S.U.`s 26 kongres i Tokyo i dagene fra den 5,-10 oktober 1967. Svend K. Iversen var den første europærer, der har modtaget den ære at deltage i J.S.U`s kongres.
Forbundet har modtaget en redegørelse fra formanden for det japanske sømands forbund Nabasama, som fortæller, at kongressen blev en enestående succes.
Svend Iversen overbragte en hilsen til kongressen fra Sømændenes og Søfyrbødernes forbund i Danmark, på flydende japansk. Vor repræsentant takkede for al den støtte og hjælp, vi har modtaget ved oprettelsen af vor afdeling i Japan.
Vi har fået den rette mand til jobbet i Japan, og sammen med den japanske fagbevægelse og All Japan Seamens Union vil han arbejde for fremgang for hele den internationale fagbevægelse. Vi har sammen med vore japanske venner bevist, at Øst og Vest kan mødes, fagbevægelsen har ingen grænser og verdenshjørner, men er altomspændende i ærlig kameratelig struktur.
Svend K. Iversen blev på den ordinære generalforsamling i dagene fra den 06-09 november 1967 enstemmigt godkendt som repræsentant i Kobe afdeling. Han var  enstemmigt instillet til generalforsamlingen af Sømændenes og Søfyrbødernes Forbund og blev her efter konfirmeret som vor mand i Kobe

M/S ANDORRA

ØK`s M/S ANDORRA på vej ud af Københavns Havn 

Den efterladte Dæksbesætning


16. marts 1965: Den stigende automatisering og dermed større sikkerhed har bevirket, at moderne skibe i forhold til deres størrelse har lov til at sejle med mindre mandskab end tidligere, dette har vakt søfolkenes harme, og da ØK`s hypermoderne>> Andorra<< skulle afgå fra København, forlangte dæksbesætningen en mand mere. Kaptajnen nægtede og da søfolkene gik i land, tilkaldte han 10 styrmænd der gik på dækket. Kaptajnen kappede trosserne og sejlede med højkvalificerede mandskab. Her de agterudsejlede søfolk

Gammel Forbundsbog 1948

Ja det var dengang man fik huslejehjælp Hyren i 1952 290 kr om måneden for en Matros.

1950 var kontingentet  23 kr samme år steg det til  25 kr  og i 1951 steg det igen til 28 kr

Preben Møller Hansen
Formand 1968 - 1991


Preben Møller Hansen blev født den 6. sep 1929 i Brønshøj, kom til søs i 1945 som 16 årig og sejlede frem til 1965.
Under den store strejke i 1956 røg PMH i Vester fængsel og det var i 1956 han meldte sig ind i DKP.
Efter strejken i 1956 sagde PMH farvel til det dybe vand, og kom til at sejle i Skandinavisk Linetrafik (Scarlettbådene), som var blevet oprettet i1947 af Jørgen Jensen (Reder).
Han blev valgt til fællestillidsmand. 
 Preben var 7 år i Skandinavisk Linetrafik i den tid 42 ulovlige strejker, og han blev fyret 15 gange, men efter kollegaernes krav  genansat igen.
Valgt til næstformand i 1966 han havde da været suppleant og kontrollør i anvisningen. 
Han arbejdede godt sammen med Formanden From Andersen.
På grund af sygdom forlod From Andersen posten som Formand febr 1967, derefter blev Niels Hansen formand for en kort periode febr 1967 til marts 1967.
Johannes Nielsen (amerikaneren) blev indsat som formand den marts 1967 til sep 1968. Han forlod posten og Aksel Boresen blev midlertidig formand fra sep 1968 til nov 1968.
Ved generalforsamlingen november 1968 blev PMH valgt til ny formand for Sømændenes Forbund, som han varetog frem til april 1991.
1977 blev han ekskluderet af DKP, han stiftede partiet Fælles Kurs ved forbundets årsmøde 1986.
 Kom i folketinget 1987 med 4 mandater, men mindre en et år efter blev der udskrevet nyt valg og fælles kurs kom ikke ind igen.
Oven på den skuffelse valgte Preben at træde tilbage som Formand for Sømændene og i 1991 han blev afløst af Henrik Berlau som blev ny Formand. Den 24. maj kl. 11 - 14  blev der afholdt Reception ved Formandsskiftet i Herluf Trollesgade 5.
Preben sad i borgerrerepræsentationen i flere år valgt ind med et stort personligt stemmetal. 
 Herefter slog Preben sig ned som Restautør drev den danske kro og La Carona sammen med sin datter i København.
 

Preben Møller hansen som ung Sømand på M/S PETRA DAN.

Det kneb lidt for Preben at holde den sobre tone i Tinget.

Preben og Hans Dresler i den nye Søformidling og en masse kolleger der skal meldes arbejdsløse.

Der er trængsel ved skranken i den nye Søformidling

Sådan så det ud da sømændene var gået

Kan vist rolig sige at Søformidlingen ikke var populær hos Sømændene

Preben døde den 11. sep 2008 79 år gammel efter nogen tids sygdom Sømandsbossen var gået fra borde.
Hvordan var Preben;  Svend Auken sagde om ham.

Der var et ansigt, der vendte udad mod offentligheden og som var præget af eder og forbandelser og voldsomme udsagn mod politiske modstandere, og så var en anden side indadtil. den høflige, den venlige, den hjælpsomme Preben Møller Hansen.Et herligt billede fra en af de utallige demonstrationer vi har haft fra Sømændenes Forbund i Herluf Trollesgade 5. Her med Svend Bergen i spidsen.

Med Sømandshjemmet og Cafe Brooklyn om bagbord i Toldbogade.Et gammelt brev som jeg fandt i min stedfar Jakob E Frederiksen`s papirer efter hans død, han var Matros i Lægteren > Hejmdal 1951 < D.D.P.A. (Dansk Esso)Forslag til Generalforsamlingen Efteråret 1951.

Forslag til overenskomstforbedring.
Overenskomsten bør ændres, og kan ændres, dersom vores ledere udviser vilje dertil. I har medlemmernes fulde støtte i disse bestræbelser, og hvis vi løfter i flok, kan vi løfte en blok. Efterkrigstidens løfter må indfries nu.
Vi udtaler vores foragt for de ledere i fagbevægelsen, som ikke kæmper for arbejderklassens krav og interesser, men som efter krigen kun har vedtaget overenskomster, som virker nedbrydende og opløsende på fagbevægelsens slagkraft.
Vi  påminder bestyrelsen for Sømændenes Forbund, at ikke en eneste sømand har undladt at bemærke ledelsens valne holdning overfor de vigtigste krav der er fremsat fra sømandens side, vi tænker her især på bemandings ordningen og repræsentation i skibstilsynet, og vi påpeger at sømandsloven stadig ikke er en lovgivning der har det ønskede formål, at yde sømanden den rette beskyttelse, ligeledes har vor ledelses reaktion overfor prisudviklingen i beretningsåret været flov og negativ.
Men det kan nåes endnu, dersom ledelsen i den kommende periode vil være vågne og ikke vil lade sig rokke, hverken ved magt eller list.

Med henblik på den kommende overenskomst forhandling har følgende forslag været til overvejelse i  D.D.P.A.`s indenrigsflåde  Dania,  Petrolia, Essodan, Esso Balder, Lægterne Hejmdal, Odin, Thor og slæbebåden Mjølner.
Dæksbesætningerne i de overnævnte skibe henstiller til Sømændenes Forbunds generalforsamling at optage disse forslag til behandling.

Fradragsregler ved selvangivelsen.
Ved at undlade fradragsreglernes forhøjelse i udskrivningsloven opkræver staten skat af hver eneste øre, arbejderne møjsommeligt opnår som kompensation for prisstigningerne, og det vil reelt sige, at samtidig med at arbejderne aldrig opnår fuld dækning for dyrtiden, så beklippes det mangelfulde løntillæg yderligere af en høj skat.
1 / Natarbejde.
 At der tillades 25% i fradrag for overtidsbetaling for udført arbejde i tiden fra kl. 20 til kl. 7.
2 / Søudstyr.
At fradrag for søudstyr forhøjes fra 100. kr til 250. kr om året.
3 / Madraspenge.
 At madraspenge bliver fradragsberettiget i alle kommuner, således at det ikke kommer til at stå til hver enkelt kommunes forgodtbefindene at fastslå hvor stor eller lille beløb der må fradrages på selvangivelsen,(officere bliver fx. ikke pålignet extra skat fordi de får gratis køjetøj.)
Vi mener det derfor vil være rimligt om vi til gengæld får lov til at blive fritaget for
 beskatning af madraspengene.
4 / Egen kost.
I skibe hvor besætningen er på egen kost påpeger vi det urimelige i at skulde betale skat af værdigen af fri kost efter samme skala som de besætninger der har hovmester eller kok til at tilberede maden. Vi mener det vil være rimligt om vi fik lov til at fradrage et passende beløb fx 500. kroner for merudgifter i forbindelse med den deraf forårsagede egen kostforpligtigelse.
( vi kan i denne forbindelse oplyse at folk i land der får diæter, har visse lempelser ved selvangivelsen).

Stk, a.
Grundhyren forhøjet, for matroser til 500 kroner eks. dyrtidstillæg, for letmatroser, ungmænd o.s.v. forhøjes % tilsvarende.
(vi henviser tilafsagn fra privatlivet efter endt arbejde, som sømanden i modsætning til arbejdere i land, må give afkald på, og havde vi ikke krigstillægget, kunne vi ikke aksisterer for den hyre vi får i dag, så en forhøjelse på 500 kroner må være minimum.)
Stk, b.
Tanktillæg der for tiden udgør 30 kroner foreslås forhøjet til 50 kroner eks i de gældene regler for tankrensning.
Stk, d.
Madraspenge forhøjes med 5 kroner pr. månede. (idet vi henviser til de stigende priser på køjetøj og skaffegrejer, det vil erindres at madraspengene er blevet reduceret 85 øre , med den begrundelse at rederne vil anskaffe  skaffegrejer, denne bestemmelse bevirkede at sømanden nu er henvist til at købe sine skaffegrejer om bord i det skib han er forhyret med, ovenikøbet til en pris der ligger væsentlig over den pris han sædvanligvis ofre på Skaffegrejer.)
§ 5 stk, c.
Foreslår overtidsbetaling for Søndag i søen, eller også helligdage i søen godtgjordt med fridage ved land, for om mugligt at få afskaffet den 56 timers arbejdsuge , dog således at vi ikke mister de to fridage vi får.
§ 6 stk, b.
Udover de i overenskomsten fastsatte spisetider påpeger vi det urimelige i at en gang opnåede goder der med forbundets billigelse fratages os , med hensyn til 10 kaffen vil vi gerne påpege at andre organisationer, der fra arbejdsgivernes side har været ude for forringelse af en gang opnåede ikke overenskomstmæssige goder har været mere kolegiale over for arbejderne end overfor arbejdsgiverne, og ved voldgift har fået tilkendt retten til at betale de opnåede goder i form af drikke og rygepauser. (eks havnearbejderne. og rugbrødsfabrikkerne.)

Web assistent Jørgen Vikkelsø


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

jørn vinther-31776 | Svar 24.02.2015 06.36

fine historier. meget man har glemt, men kan huske det når man får det opfrisket

Ove Hesstrup Hansen | Svar 19.12.2012 18.03

Forbundsbogen 1900 fik Preben lånt for at jeg skulle lave nogle af-fotograferinger af den. Det samme gjorde jeg også for Egil " Tømmer" af Krigssejlerne i UK.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.08 | 16:29

Hej Berill - google 000010026.jpg - 000010027.jpg - 000010028.jpg 000010029.jpg Der er billeder af Brattingsborg. Bygget 1896 - ophugget 1937. Hilsen KE

...
13.08 | 08:50

HELLO . MIN FARFAR SVEND MICHELSEN FRAN ODENSE VAR BRANDMAND PAA ET SKIB, BRATTINGSBORD I 1928 OF TOG AF BAADEN I PORTLAND . ER DER BILLEDE AF DEN BAAD ? TAK

...
01.08 | 08:51

Hey Olle- du skal blot google Elisabeth Boye så er der flere billedser af hende.

...
31.07 | 21:11

Vill järna ha ett bild av Elisabet Boje bygget på 50 talet ca 1000 tdw

...
Du kan lide denne side